počet produktů
0
cena nákupu
0 CZK
měna: CZK
Kategorie
Statické stránky
خرید وی پی ان خرید کریو خرید vpn خرید فیلتر شکن Google
خرید vpn خرید vpn

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.autobaterie-brno.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a zároveň provozovatelem internetového obchodu www.autobaterie-brno.cz je firma Vladimír Bracek - READY CAR, se sídlem v Brně, Dornych 110, 61400,  IČ: 11486970. Všechny potřebné kontaktní informace jsou k dispozici v odstavci “kontakty” (tento odstavec je součástí těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se otázky neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se otázky pro podnikatele neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) je firma Vladimír Bracek - READY CAR, se sídlem v Brně, Dornych 110, 61700,  IČ: 11486970. Firma Vladimír Bracek - READY CAR je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující, který nakupuje prostřednictvím internetového obchodu www.autobaterie-brno.cz služby, se podle platné právní úpravy rozlišuje na kupujícího, který je spotřebitelem, a kupujícího, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než je podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodním zákoníkem a obchodními podmínkami v rozsahu ustanovení, která se ho týkají.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručen závazný souhlas prodávajícho s tímto návrhem (tzv. závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Odesláním své objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředku dálkové komunikace
V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku (např. elektronická pošta, internet apod.) má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením svého jména a příjmení, data, čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Pokud se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, je nutné zaslat nepoužité a kompletní zboží v uvedené lhůtě – 14 dnů v neporušeném stavu, tj. bez známek používání nebo opotřebování, v původním originálním obalu (včetně příslušenství a poskytnutých dokladů) na vlastní náklady na adresu prodávajícího: firmy Vladimír Bracek  - READY CAR, uvedenou v kontaktech jako prodejna společnosti.
Po obdržení takto vráceného zboží bude kupujícímu vrácena zaplacená částka, a to bankovním převodem. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s objednáním, přepravou a distribucí zboží. Tyto podmínky se nevztahují na vrácení použitého, nefunkčního či jinak poškozeného zboží, nebo zboží poškozeného dopravou.
Zboží, které bude použité nebo poškozené, bude uloženo na adrese prodávajícího, firmy  Vladimír Bracek  - READY CAR., uvedenou v kontaktech jako prodejny v Brně.
Zákazník bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, elektronicky mailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


Vyřízení objednávky
Po odeslání objednávky bude na emailovou adresu kupujícího zasláno automatické oznámení o přijetí objednávky. Po zpracování objednávky bude zasláno potvrzení objednávky, v kterém bude uvedena doba dodání. Ve výjimečných případech může být deklarovaná doba dodání překročena. V takovém případe bude prodávající ihned kontaktovat kupujícího a dohodne s ním další postup.


Dodání zboží
Zboží je dodáváno prostřednictvím služby České pošty nebo přepravní služby PPL a to pouze v rámci ČR. V okamžiku odeslání balíku informuje prodávající emailem o této skutečnosti kupujícího. Doručení zboží kupujícímu probíhá většinou následující pracovní den.
V případě nezastižení kupujícího na dodací adrese:

* v případě zaslání Českou poštou nechá doručovatel ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 5 dnů.
* v případě zaslání službou PPL nechá doručovatel ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 5 dnů. Pokud kupující do té doby přepravní službu nekontaktuje, proběhne nejpozději 5. den druhý pokus o doručení, v případě neúspěšného druhého pokusu o doručení je zásilka vrácena zpět odesílateli.

Vyjímečně se může stát, že zásilka není doručena a kupující neobdrží oznámení o uložení zásilky. V takovém případě doporučujeme kontaktovat prodávajícího. Každý balík má své podací číslo a prodávající zjistí, kde je uložen. (Ve většině těchto případů se zjistí, že je zásilka uložena na poště nebo depu kupujícího, neboť kupujícímu nebylo dodáno oznámení o uložení zásilky nebo nebyl kontaktován doručovatelem.)
Zákazník si může zboží vyzvednout osobně na místech k tomu vyhrazených. V takovém případě prodávající bude informovat zákazníka pomocí SMS a emailu, že zboží je skladem a připravené k vyzvednutí. Bez potvrzující SMS nebo emailu není osobní odběr možný.
Doprava zdarma platí pro nákup jakéhokoliv zboží, pokud celková hodnota objednávky přesáhne 3.000 Kč. Pokud nákup tuto částku nepřesáhne, bude k ceně za zboží účtováno navíc přepravné podle zvolené přepravy (cena za tuto přepravu je připočítána samostatně k ceně za zboží v nákupním košíku).

Platební podmínky
Kupní cenu zboží lze zaplatit těmito způsoby:

Dobírka - kupující uhradí cenu zboží až při převzetí zboží od poštovního doručovatele (kurýra) nebo pošty.

Bankovní převod - po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu číslo účtu a variabilní symbol pro účely zaplacení kupní ceny. Kupující zaplatí zboží předem na bankovní účet prodávajícího. Po obdržení platby odešle prodávající zboží a informuje kupujícího o předpokládaném datu doručení zásilky.

Platební karty - po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kam zadá potřebné údaje k zaplacení kupní ceny. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a prodávající zboží odešle nejpozději následující pracovní den, pokud je skladem. Prodávající podporuje bezpečné platby.

Hotově (osobní odběr) - kupující zaplatí zboží v hotovosti v pobočce prodávajícího. Prodávající bude e-mailem nebo pomocí SMS informovat kupujícího, že zboží je skladem a připravené k vyzvednutí. Bez potvrzujícího e-mailu nebo SMS není osobní odběr možný.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že při převzetí kupujícím není zboží ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak

Záruka a reklamace
Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je spotřebiteli poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením či běžným optřebením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. V případě oprávněně uplatněných nároků má kupující právo na náhradu nutně vynaložených nákladu spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné). V případě uplatnění práv ze záruky se spotřebitel může obrátit na všechny pracovníky prodávajícího uvedené v rubrice “kontakty”. Vždy je třeba uvést charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a zpětný kontakt. Každou reklamaci vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu spotřebitele informuje. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán spotřebiteli emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případe osobního předání je předán ihned.

Práva kupujícího při uplatnění záruky
Jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
Jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící rádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu rádnému užití.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe pomocí dokladu o koupi a záručním listem.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydání dokladu o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IC, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Práva prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení
1. Kupující dává svou registrací na www.autobaterie-brno.cz nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté osobní údaje včetně emailové adresy a mob. telefonu pro zasílání obchodních sdělení od internetového obchodu www.autobaterie-brno.cz, jenž Prodávající provozuje.
2. Na základě poskytnutých osobních údajů při registraci nebo při objednávce, může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách internetového obchodu www.autobaterie-brno.cz a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.
3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na automotobracek@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na číslech (+420) 608 615 285, 545 212 653

Ceny a platnost nabídky
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21% a jsou konečné. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud kupující zboží objednal, platí cena, za kterou zboží objednal bez ohledu na změny.
Prodávající zpravidla uvádí u výrobku i obvyklou cenu, která vychází z doporučených maloobchodních cen výhradních distributorů. Za tyto ceny lze zpravidla výrobek zakoupit v běžných obchodech. Obrázky u produktu mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Slevy
V obchodě prodávajícího jsou poskytovány různé druhy slev. Nelze v jedné objednávce uplatnit více slev- slevy se nesčítají.

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu svěřeny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může e-mailem kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání. Kupující rovněž může své údaje měnit v sekci Registrace.

Zrušení objednávky
Objednávku může kupující stornovat e-mailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj.

Kontakty
Sídlo společnosti a místo pro osobní odběry:
Vladimír Bracek- READY CAR, Brno, Dornych 110, 617 00
IČO: 11486970
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně
Telefon: 515 543 844   730 738 220
Mail: automotobracek@seznam.cz

Osobní odběry Brno:
Vladimír Bracek - READY CAR, Brno, Dornych 110, 617 00
Telefon: 730738220
Mail: automotobracek@seznam.cz


Závěrečné ujednání

Potvrzená objednávka kupujícího je považována za uzavřenou smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to neznemožní její uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.


Obchodní podmínky jsou platné od 18.1.2011
 

خرید vpn خرید vpn خرید vpn